blind wood dowel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blind wood dowel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blind wood dowel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blind wood dowel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blind wood dowel

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chốt gỗ chặt

    chốt gỗ ngầm