blind sag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blind sag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blind sag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blind sag.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blind sag

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    điểm lún đàn hồi