blind pit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blind pit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blind pit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blind pit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blind pit

    * kỹ thuật

    giếng mù

    xây dựng:

    giếng trung gian