blindly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blindly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blindly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blindly.

Từ điển Anh Việt

 • blindly

  /'blaindli/

  * phó từ

  mù, mù quáng

  mò mẫm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • blindly

  without seeing or looking

  he felt around his desk blindly

  without preparation or reflection; without a rational basis

  they bought the car blindly

  he picked a wife blindly