blind search nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blind search nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blind search giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blind search.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blind search

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự tìm kiếm khó thấy

    sự tìm kiếm mò mẫn