blind depeter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blind depeter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blind depeter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blind depeter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blind depeter

    * kỹ thuật

    mỏ ẩn