arab league nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arab league nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arab league giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arab league.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arab league

    an international organization of independent Arab states formed in 1945 to promote cultural and economic and military and political and social cooperation

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).