arabinose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arabinose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arabinose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arabinose.

Từ điển Anh Việt

 • arabinose

  * danh từ

  arabinoza

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arabinose

  * kỹ thuật

  y học:

  arabinoza