arab-israeli war nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arab-israeli war nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arab-israeli war giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arab-israeli war.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arab-israeli war

    Egypt and Syria attacked Israel in October 1973 (on Yom Kippur); Israel counterattacked and drove the Syrians back and crossed the Suez Canal into Egypt

    Synonyms: Yom Kippur War

    tension between Arabs and Israeli erupted into a brief war in June 1967; Israel emerged as a major power in the Middle East

    Synonyms: Six-Day War, Six Day War

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).