arabic numerals nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arabic numerals nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arabic numerals giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arabic numerals.

Từ điển Anh Việt

  • arabic numerals

    chữ số A-rập như (0,1,2 ...)