arabian desert nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arabian desert nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arabian desert giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arabian desert.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arabian desert

    a desert in Egypt between the Nile River and the Red Sea

    Synonyms: Eastern Desert

    a desert on the Arabian Peninsula in southwestern Asia

    Synonyms: Great Arabian Desert

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).