trị vì trong Tiếng Anh là gì?

trị vì trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trị vì sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trị vì

  * đtừ

  to rule, to reign

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trị vì

  * verb

  to rule, to reign

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trị vì

  to reign, rule