trị số nhiệt trong Tiếng Anh là gì?

trị số nhiệt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trị số nhiệt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trị số nhiệt

    calorific value, heat value