trị số hiệu dụng trong Tiếng Anh là gì?

trị số hiệu dụng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trị số hiệu dụng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trị số hiệu dụng

    effective value