trị liệu pháp trong Tiếng Anh là gì?

trị liệu pháp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trị liệu pháp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trị liệu pháp

    therapy