trị giá trong Tiếng Anh là gì?

trị giá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trị giá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trị giá

  to cost; to be worth...

  ký một hợp đồng (trị giá) mấy tỉ đô la to enter into a contract worth several billion dollars

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trị giá

  * verb

  to value, to estimate to cost, to value

  * noun

  value, cost

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trị giá

  worth