trị số góc trong Tiếng Anh là gì?

trị số góc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trị số góc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trị số góc

    angular value