trị sự trong Tiếng Anh là gì?

trị sự trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trị sự sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trị sự

  * đtừ

  to manage

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trị sự

  * verb

  to manage

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trị sự

  to manage