trị sán trong Tiếng Anh là gì?

trị sán trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trị sán sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trị sán

    vermicide