trị bằng thuốc mạnh trong Tiếng Anh là gì?

trị bằng thuốc mạnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trị bằng thuốc mạnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trị bằng thuốc mạnh

    * ngđtừ

    jugulate