trị an hành chính trong Tiếng Anh là gì?

trị an hành chính trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trị an hành chính sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trị an hành chính

    order and administration