trị bệnh cứu người trong Tiếng Anh là gì?

trị bệnh cứu người trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trị bệnh cứu người sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trị bệnh cứu người

    to treat the disease and save the patient; * nghĩa bóng to rehabilitate a wrongdoer

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trị bệnh cứu người

    to treat the disease and save the