trị an trong Tiếng Anh là gì?

trị an trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trị an sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trị an

    public order; law and order

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trị an

    to keep law and order, maintain law and order