trị quyền trong Tiếng Anh là gì?

trị quyền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trị quyền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trị quyền

    sovereign power; right to govern