trị sản trong Tiếng Anh là gì?

trị sản trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trị sản sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trị sản

    administration of properly