trị ác trong Tiếng Anh là gì?

trị ác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trị ác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trị ác

    to punish the wicked