trị số trong Tiếng Anh là gì?

trị số trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trị số sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trị số

    (toán học) numeric value

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trị số

    (numeric) value