trị thuỷ trong Tiếng Anh là gì?

trị thuỷ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trị thuỷ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trị thuỷ

    to control floods