trị thế trong Tiếng Anh là gì?

trị thế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trị thế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trị thế

    pacify the world