trị gia trong Tiếng Anh là gì?

trị gia trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trị gia sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trị gia

    run a home

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trị gia

    run a home