trị ngoại phap quyền trong Tiếng Anh là gì?

trị ngoại phap quyền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trị ngoại phap quyền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trị ngoại phap quyền

    right of exterriotoriality