trị số xạ thuật trong Tiếng Anh là gì?

trị số xạ thuật trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trị số xạ thuật sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trị số xạ thuật

    ballistic value