trị thẳng tay trong Tiếng Anh là gì?

trị thẳng tay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trị thẳng tay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trị thẳng tay

    to punish severely