tầm trong Tiếng Anh là gì?

tầm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tầm

  range

  bắn ở tầm gần/xa to fire at close/long range; to fire at short/long range

  đợi chúng vào đúng tầm hẳn bắn! don't fire until they're within range!

  towards; about

  tầm ba giờ hẳn đến! come (at) about three (o'clock) !

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tầm

  * noun

  range, scope, reach degree, extent

  (còi tầm) siren

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tầm

  reach, range, scope, reach, degree; to search for