tầm đạn trong Tiếng Anh là gì?

tầm đạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầm đạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầm đạn

    firing range