tầm tối đa trong Tiếng Anh là gì?

tầm tối đa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầm tối đa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầm tối đa

    maximum range