tầm rộng lớn trong Tiếng Anh là gì?

tầm rộng lớn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầm rộng lớn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầm rộng lớn

    * dtừ

    amplitude