tầm thước trong Tiếng Anh là gì?

tầm thước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầm thước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầm thước

    middle-sized, be of medium height

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tầm thước

    middle-sized, be of medium height