tầm phương trong Tiếng Anh là gì?

tầm phương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầm phương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tầm phương

    to look for one’s lover