tầm âm trong Tiếng Anh là gì?

tầm âm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầm âm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầm âm

    (music) diapason

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tầm âm

    (music) diapason