tầm ma trong Tiếng Anh là gì?

tầm ma trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầm ma sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầm ma

    nettle

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tầm ma

    nettle