tầm bay xa trong Tiếng Anh là gì?

tầm bay xa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầm bay xa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầm bay xa

    * dtừ

    range