tầm phèo trong Tiếng Anh là gì?

tầm phèo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầm phèo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầm phèo

    insignificationt, trifling, tricvial

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tầm phèo

    insignificant, trifling, trivial