tầm thường trong Tiếng Anh là gì?

tầm thường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầm thường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tầm thường

  * ttừ

  commonplace; mediocre; trivial; characterless; small-time

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tầm thường

  * adj

  commonplace, mediocre

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tầm thường

  commonplace, mediocre, ordinary, mundane, everyday