giai vị trong Tiếng Anh là gì?

giai vị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giai vị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giai vị

    delicacy, relish

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giai vị

    Delicacy, relish

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giai vị

    delicacy, relish