giai thoại trong Tiếng Anh là gì?

giai thoại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giai thoại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giai thoại

    ana; anecdote

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giai thoại

    Anecdote, anạ

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giai thoại

    anecdote