giai đoạn hình thành trong Tiếng Anh là gì?

giai đoạn hình thành trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giai đoạn hình thành sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giai đoạn hình thành

    formative stage, period