giai đoạn quan trọng trong Tiếng Anh là gì?

giai đoạn quan trọng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giai đoạn quan trọng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giai đoạn quan trọng

    * dtừ

    milestone