giai tác trong Tiếng Anh là gì?

giai tác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giai tác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giai tác

    elegant/fine literary composition

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giai tác

    elegant or fine literary composition