giai tiết trong Tiếng Anh là gì?

giai tiết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giai tiết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giai tiết

    fine weather